• Image
    Тpанспарентностотчетностинтегритет
    Рангирање на институциите според 31 параметар утврдени врз основа на обврските кои произлегуваат од Законот за јавни набавки, од Акцискиот план на Отворено владино партнерство 2016-2018 година и добрата пракса во трошењето на јавните пари
    --> Проверете веднаш

База на податоци за транспарентност, очетност и интегритет во јавните набавки на институционално ниво

Со клик врз коцките одберете рангирање на иституции или општини

Рангирање на институции

Image

Рангирање на општини

Image

Вкупен ранг на институции

1
солидно

74%

2
солидно

69%

3
солидно

68%

4
солидно

66%

5
солидно

65%

6
солидно

64%

7
солидно

62%

8
ограничено

60%

9
ограничено

56%

10
ограничено

55%

11
ограничено

55%

12
ограничено

53%

13
ограничено

52%

14
ограничено

50%

15
ограничено

50%

16
ограничено

48%

17
ограничено

47%

18
ограничено

43%

19
ограничено

42%

20
минимално

40%

21
минимално

39%

Вкупен ранг на општини

Нивоа на транспарентност, отчетност и интегритет во јавните набавки

Процентуална припадност на институциите во соодветните групи според нивото на транспарентност, отчетност и интегритет во јавните набавки

оскудно

0-20%

минимално

20-40%

ограничено

40-60%

солидно

60-80%

високо

80-100%
Повеќе за сите институции

Дознајте повеќе за наодите од анализата

Ако во 2016 година дури 75 % од парите во јавните набавки на Владата и Собранието се трошеа од институции со минимално ниво на транспарентност, отчетност и интегритет, во 2018 година тој удел изнесува 31 %. Седумте најдобро рангирани институции, со процентуална исполнетост меѓу 62 – 74 %, всушност трошат најмал дел од парите за јавни набавки, односно 13 % од вкупните средства што ги потрошиле опфатените институции. Спротивно на ова, институцијата со најниска процентуална исполнетост троши дури 32 % од вкупните средства на сите опфатени институции, односно 39 милиони евра.

Повеќе
Image
Начин на работа

Методологија

СОБИРАЊЕ ИНФОРМАЦИИ
ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИТЕ
РАНГИРАЊЕ
Повеќе

Оваа веб-платформа е изработена со финансиска поддршка од Европската Унија во рамките на проектот Мрежа за транспарентност, отчетност и интегритет во јавните набавки. Содржината на веб-платформата е единствена одговорност на Центарот за граѓански комуникации и на ниту еден начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.

Повеќе информации за проектот можат да се добијат во Центарот за граѓански комуникации, на
бул. Кочо Рацин 26-1/2, 1000 Скопје, тел. (02) 3213-513 и емаил: center@ccc.org.mk