? Integritet

Јавна институција

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

Image
Процент на вкупен скор од можни максимални поени

60%

проценти

Рангирање на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
според четирите критериуми

Обем

Вкупна вредност на склучените договори за јавни набавки

61984192евра

Удел на вредноста на набавките на институцијата во вкупната вредност на сите анализирани институции

0.81%

Вкупен број на склучени договори

86договори

Ефикасност

Процент на реализација на планот за јавни набавки

53%

Процент на вкупно поништени постапки за јавни набавки

26.09%

Удел на огласи со разумни рокови (подолги од законски минималните) за барањата за прибирање понуди

78%

Удел на жалби во однос на вкупниот број на огласи

15.2%

Конкуренција

Просечен број понудувачи на тендерите спроведени од институцијата

3.1

Удел на тендери со една понуда

40%

Удел на вредноста на склучените договори преку постапката за преговарање без објавување оглас во однос на вредноста на вкупните договори

6.7%

Транспарентност

Удел на договори за кои известувањето за склучување на договорот е објавен во законскиот рок од 30 дена од денот на склучување на договорот

100%

Удел на објавени известувања за реализиран договор на ЕСЈН

0%

Кога институцијата ги доставила бараните документи како одговор на барањето за слободен пристап до информациите од јавен карактер?

во законскиот рок

Успех според сите параметри

Критериум
главна
институција Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
споредбена институција
Дали во институцијата има определено лице или организациски облик во чии рамки се вршат работите од областа на јавните набавки?
да
Дали лицето за јавни набавки или коешто ги врши јавните набавки има соодветна потврда за положен испит за лице за јавни набавки?
да
Дали членовите на Комисијата за јавни набавки се менуваат за секоја набавка или се истите за сите набавки?
да
Дали за секоја набавка се изработува образложение на потребата од спроведување на набавката?
не
Дали има методологија/упатство и сл. документ врз основа на кој се пресметува проценетата вредност на набавките?
не
Дали институцијата ги објавува на својата веб-страница годишниот план за јавни набавки и неговите измени и дополнувања?
да/да
Процент на реализација на планот за јавни набавки
53 %
Удел на набавки кои биле менувани со измените и дополнувањата на плановите
24 %
Дали во институцијата е воспоставен систем за следење на реализација на планот (и каков е тој систем)?
да
Дали институцијата ги објавува на својата веб-страница огласите за јавни набавки (целосно или како линк до ЕСЈН)?
да
Удел на огласи со разумни рокови (подолги од законски минималните) за барањата за прибирање понуди
78 %
Дали има тендерски документации со дискриминаторски елементи кои можат да ја ограничат конкуренцијата
не
Кога институцијата ги доставила бараните документи како одговор на барањето за слободен пристап до информациите од јавен карактер?
во законскиот рок
Дали институцијата одговорила на барањето за слободен пристап до информации од јавен карактер во максималниот законски рок од 30 дена?
да/17
Просечен број понудувачи на тендерите спроведени од институцијата
3.1
Удел на тендери со една понуда
40 %
Најголем удел на еден понудувач во тендерите на институцијата
20 %
Процент на вкупно поништени постапки за јавни набавки
26.09 %
Удел на поништени постапки поради немање ниту една прифатлива во вкупно поништените постапки на институцијата
25 %
Удел на вредноста на склучените договори преку постапката за преговарање без објавување оглас во однос на вредноста на вкупните договори
6.7 %
Удел на бројот на склучените договори преку постапката за преговарање без објавување оглас во однос на вкупниот број постапки
8.1 %
Удел на вредноста на склучените анекс-договори во однос на вкупната вредност на постапките
6.74 %
Удел на бројот на склучени анекс-договори во вкупниот број на договори
8.14 %
Удел на договори за кои известувањето за склучување на договорот е објавен во законскиот рок од 30 дена од денот на склучување на договорот
100 %
Дали институцијата ја почитува обврската за објавување во законските рокови на евиденција на постапките за прибирање понуди на ЕСЈН
да/да
Дали институцијата објавува на својата веб-страница известување за склучените договори за јавни набавки?
да
Удел на објавени известувања за реализиран договор на ЕСЈН
0 %
Дали институцијата го објавува склучениот договор и евентуалните анекси на својата веб страница?
да
Дали во институцијата е воспоставен систем за следење на реализацијата на склучените договори за јавни набавки?
да
Удел на жалби во однос на вкупниот број на огласи
15.2 %
Удел на уважени жалби во вкупниот број на жалби
0 %
Вкупна вредност на склучените договори за јавни набавки
61984192
Удел на вредноста на набавките на институцијата во вкупната вредност на сите анализирани институции
0.81 %
Вкупен број на склучени договори
86
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
60 %
да
да
да
не
не
да/да
53 %
24 %
да
да
78 %
не
во законскиот рок
да/17
3.1
40 %
20 %
26.09 %
25 %
6.7 %
8.1 %
6.74 %
8.14 %
100 %
да/да
да
0 %
да
да
15.2 %
0 %
61984192
0.81 %
86